Звіт директора про роботу у 2016-2017 навчальному році

Аналізуючи роботу дошкільного закладу за минулий 2016 – 2017 навчальний рік, слід відмітити, що в дитячому садку створені  необхідні умови для охорони життя та зміцнення здоров’я дітей, їх повноцінного всебічного розвитку. ДНЗ №8 «Волошка» здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти(нова редакція)2012 року, Національної доктрини розвитку освіти, Статуту закладу, програми виховання та навчання від двох до семи років «Дитина».

У дошкільному закладі функціонували 12 груп, серед них 2 групи  компенсуючого типу:  для дітей з вадами мови «Cонечко»  (вихователі – Дробязко Л.О., Мірзаєва Л., вчитель-логопед Рябченко Н.Г.,) та «Дивосвіт» (вихователі – Будниченко Г.І., Третякова А.П,вчитель-логопед Годунова Н.С.). Також у дитячому садку працювали: 2 групи для дітей старшого дошкільного віку: «Веселка» (вихователі – Струтинська І.В., Соловйова Г.К.), «Пізнайки»  (вихователі Герасименко О.В., Кулинич М.О.), 2 групи  для дітей середнього дошкільного віку «Дзвіночки» (вихователі –Данильчук О.В., Зимовець Н.П.), «Всезнайки» (вихователі – Зубко І.В., Смальченко В.М.), 3 групи для дітей молодшого дошкільного  віку «Чомусики» (вихователі – Віхніч А.С., Кузьменко О.В.), «Джерельце» (вихователі – Опанасенко О.П., Полосьмак Т.О.), «Ласунчики» (вихователі Тегза О.І., Брек Т.В.), 3 групи для дітей раннього віку «Капітошки» (вихователі – Кремень Т.О., Мазанова Л.М.), «Грайлики» (вихователі – Павленко М.В., Черевко В.М.), «Калинка» (вихователі Боровик В.В., Піджара Ю.М.).

Загальна кількість вихованців у 2016-2017 навчальному році становила  329  дітей.

У 2016-2017 н.р. з вихованцями працювали  33 педагоги. На даний момент у дошкільному закладі 21 педагог має вищу освіту(63 %), з них:  вищу кваліфікаційну категорію має 5 педагогів (15 %),  першу кваліфікаційну категорію  мають 6 педпрацівників (18%), другу кваліфікаційну категорію – 4 педагоги (12%), 6 педагогів мають кваліфікаційну категорію  «спеціаліст»(18%). Восьмий тарифний розряд мають 12 педпрацівників (36 %).

Із 33 педагогічних працівників  закладу в 2016-2017 навчальному році атестовано 6 педагогів, що складає  (18 % ).  За підсумками атестації – 1 педагог  Зубко О.О. – підтверджено раніше встановлений 8 тарифний розряд. Вчителю-логопеду РябченкоН.Г.  –  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». Вихователю Опанасенко О.П. підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» , педагогам Кулинич М.О., Кузьменко О.В. – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої  категорії»

Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців, проведення анкетування, що дало змогу провести атестацію на належному рівні.

Керуючись  основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками працювали над створенням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості. У річному плані роботи дошкільного навчального закладу були передбачені різні дієві форми роботи з педагогічними кадрами. Дане питання обговорювалися на педгодинах, семінарах-практикумах, під час проведення групових та індивідуальних консультацій для вихователів. Також педагоги  дошкільного закладу значно підвищили свій професійний   рівень відвідавши протягом року методичні об’єднання, які були проведені на базі інших дошкільних закладів міста. За цей проміжок часу було максимально активізовано діяльність педагогів, створено необхідні умови для їх творчих пошуків, безперервного вдосконалення фахової майстерності.

Вихователі продовжували  роботу по створенню відповідного розвивального середовища в нашому дитячому садку, значно поповнили кількість іграшок, розвивальних  ігор, демонстраційних та роздаткових матеріалів, художньої та методичної літератури  для реалізації основних завдань Базової компонента дошкільної освіти, запланованих тематичних циклів.

Організація освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі була спрямована на реалізацію основних завдань ДНЗ, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за 2016/2017 навчальний рік, можливості колективу, а саме:

  1. Організувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, шляхом створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками.
  2. Активізувати роботу з національно-патріотичного виховання дошкільників.
  3. Поглибити роботу з формування у вихованців навичок спілкування й ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.
  4. Спрямувати діяльність педагогів щодо оновлення підходів до музичної діяльністі дошкільників, яка емоційно забарвлює, збагачує дитячі знання та життєвий досвід, впливає на формування загальної культури, сприяє розвитку естетичних почуттів, відкриває простір для творчої самореалізації.
  5. Оновити підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят згідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

 

  1. Продовжувати роботу з підвищення інформаційної культури педагогів та удосконалення педагогічної компетентності, гуманістичного світогляду, опанування відповідних передових технологій, творчого підходу до дітей з урахуванням індивідуальних особливостей дітей.

Зміст освітньо-виховного процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція 2012р),   педагогічний колектив працював за   програмою виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина» з дітьми всіх вікових груп. Реалізація освітньо-виховних завдань за чиною  програмою здійснювалася на засадах особистісно орієнтованої моделі організації  педагогічного процесу.

У 2016-2017 н.р. педколектив дошкільного закладу  працював над удосконаленням знань педагогів з питань специфіки організації та забезпеченням  психолого-педагогічного супроводу творчих ігор дошкільників.  Протягом року в дошкільному закладі було організовано роботу творчої групи «Національно-патріотичне виховання дошкільників». Для підвищення рівня обізнаності педагогів з даного питання були підготовлені та проведені наступні методичні заходи:

– консультації: «Формування національної та громадянської свідомості шляхом використання усної народної творчості», «Виховання патріотично налаштованої особистості дошкільника»;

– педагогічна рада «Шляхи вдосконалення національно-патріотичного виховання дошкільників в контексті «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді»»

– колективний перегляд педагогічного процесу «Маленькі патріоти» – інтегроване заняття з пріоритетом патріотичного виховання дошкільників   (вихователь Кузьменко О.В.);  «Край, мій рідний край» -музичне свято національно-патріотичного спрямування.

В своїй роботі з дітьми педагоги збільшили кількість проведення з дітьми старшого дошкільного віку  морально-етичних бесід, занять, бесід, інших видів діяльності з громадянського виховання дошкільників,  поповнили народознавчі куточоки в групах різноманітними атрибутами для відтворення національних обрядів та свят, куточок книги творами письменників української сучасної та класичної літератури.

Відповідна робота була проведена з батьками вихованців. Вони мали можливість ознайомитися з віковими особливостями виховання патріотичних почутів у дошкільників, вимогами до дитячих іграшок та організації розвивального середовища з національно-патріотичного виховання  вдома.

Аналізуючи спостереження за роботою педагогів, можна зробити висновок,  що педагоги  закладу для організації національно патріотичного виховання створили в групах  відповідне предметно-ігрове середовище, здійснюють керівництво навчально-виховною   діяльністю дітей з урахуванням основних вікових та індивідуальних особливостей їхнього розвитку. Слід відмітити, що педагоги використовують творчі ігри як дієвий засіб  соціального розвитку та морального виховання дошкільників.  Під час ігрової діяльності вони привчають вихованців встановлювати контакти, налагоджувати взаємини один з одним, домовлятися про гру, розподіляти ролі, контролювати виконання правил, поступатися одне одному тощо. Вихователі намагаються, щоб засвоєні в процесі спілкування дітей одне з одним та з дорослими моральні норми і правила набували у грі подальшого закріплення.

Протягом навчального року педагогічний колектив також працював над питанням «Шляхи оптимізації логіко-математичної діяльності дошкільників». Для підвищення рівня обізнаності педагогів з даного питання були підготовлені та проведені наступні методичні заходи:

– консультації: «Ознайомлення з цифрами та складом числа за допомогою мультимедійних засобів навчання і прийомів мнемотехніки»,  «Забеспечення індивідуально-диференційованого підходу в процесі навчання елементам математики»

– семінар практикум «Логіко-математичний розвиток дошкільнят – різні сторони проблеми».

Протягом навчального року вихователі створили в групах для дітей  безпечне розвивальне середовище для формування в кожної дитини активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки, накопичення ними знань та навичок безпечної поведінки вдома, на вулиці, у дитячому садку. Слушні та вчасні поради вихователів допомогають дитині зберегти своє життя, зміцнити здоров’я, усвідомити, що грати можна не скрізь і що деякі заборони та правила – не примхи дорослих, а життєва необхідність. Педагоги намагаються урахувати індивідуальні інтереси та переваги кожного вихованця, використовують довірчі форми спілкування з дітьми.  Між вихователями та дошкільниками  панують демократичні відносини. У різних видах діяльності  педагоги стимулюють прояви творчої уяви, дотепності, фантазії , працюють над створенням атмосфери, що сприяє виникненню нових ідей та думок у дітей.

Вихователі використовують на заняттях, в різних видах діяльності з дітьми різноманітні педагогічні прийоми урізноманітнення завдань творчого характеру, вчать дошкільників разом з батьками збирати додаткову інформацію (про події, людей, героїв), знаходити в ній головне і другорядне, перевіряти її достовірність, точність, надійність.

У роботі з дітьми вихователі широко використовують  ігри з ТРВЗ, творчі завдання з конструювання, ігри-інсценівки, сюжетно-рольові ігри, хвилинки фантазії, проведення незвичайних дослідів, дидактичних ігор, вікторин, конкурсів тощо.

Одним із найважливіших завдань у системі роботи   в закладі в 2016-2017 н.р.  було підвищення ефективності та якості методичної роботи. Адміністрація ДНЗ №8 «Волошка» проводила постійний пошук нового змісту, форм та  методів методичної роботи, нового стилю, форм спілкування з людьми в особистісно-орієнтованій освіті. Педагогічний колектив закладу постійно працював над створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів. Методична робота під керівництвом вихователя-методиста Левадньої О.В., а саме: консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди,  ділові ігри, психолого-педагогічні тренінги сприяли розвитку творчості, ініціативи та були спрямовані на підвищення якості навчального процесу. Результатом проведеної роботи є те, що вихователі дошкільного закладу використовують в роботі з дітьми сучасні  інноваційні технології, інтерактивні методи навчання. Педагоги мають свої власні методичні розробки.

Протягом року в методичному кабінеті  проводилася  робота  по  накопиченню інформаційно науково-методичних матеріалів, в яких висвітлюється питання реалізації основних завдань Базового компонента дошкільної освіти. Методичний кабінет поповнено навчально-методичною літературою, створено картотеку публікацій у журналах «Палітра педагога», «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист» з питань науково-теоретичних засад Базового компонента дошкільної освіти, організації роботи з дошкільниками за всіма лініями розвитку, використання інноваційних технологій в роботі з дітьми, створення розвивального середовища, продовжено роботу по добору програмно-репертуарного матеріалу з художньої літератури, музичного та образотворчого мистецтва.

 

25.11.2016 року на базі ДНЗ №8 «Волошка» пройшов семінар-практикум практичних психологів «Адаптація дітей раннього віку до умов ДНЗ». Практичний психолог Немировець Т.О. провела розвивальне заняття з малюками «Капітошка в гостях у дітей».

30.03.2017 року на базі ДНЗ №8 «Волошка» відбулося засідання методичного об’єднання музичних керівників дошкільних навчальних закладів міста «Заняття провідна форма музично-освітньої діяльності дошкільників»  учасники засідання мали можливість  ознайомитись  з досвідом роботи дошкільного навчального закладу з питань організації музичних занять , переглянути:

–  тематичне музичне заняття в молодшій групі з використанням ІКТ «Весняна мелодія природи» (музичний керівник Головань О.С.);

– комплексне музичне заняття «Подорож у країну Музики» (музичний керівник Зубко О.О.);

Педагоги закладу протягом року брали активну участь у проведенні міських, обласних та Всеукраїнських конкурсів.

Пріоритетним питанням над яким працював педколектив  у 2016-2017 н.р.  було і залишається удосконалення змісту фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми. Враховуючи сучасні вимоги в дошкільному закладі створена спортивна інфраструктура для проведення занять з фізичного виховання до якої входять: спортивна зала, хореографічна зала, музична зала, сенсорна кімната, спортивні куточки по групах, спортивний майданчик на вулиці, футбольне міні-поле.

Відповідно до рекомендацій заняття з фізичного виховання проводяться щоденно – двічі на тиждень за загальним розкладом занять у приміщенні або на майданчику і тричі на тиждень під час прогулянок у першій половині дня протягом усього року. З метою активізації рухового режиму в повсякденні як варіант фізкультурних занять на прогулянках організовується дитячий туризм у формі прогулянок – походів за межі дошкільного закладу. Інструктор з фізкультури Нерода І.О. веде необхідну документацію фізичної підготовленості дітей згідно віку, проводить відповідні тестування два рази на рік.

Особливого значення набуває самостійна рухова діяльність як форма активізації рухового режиму. Щодня в усіх вікових групах на неї відводиться час у вільні від занять години ранкового прийому, прогулянок, надвечір’я .

Крім занять фізичної культури в закладі організовано фізкультурно- оздоровчі заходи в режимі дня :

ранкова зарядка

фізпаузи

фізхвилинки

піші переходи

екскурсії

– прогулянки

рухливі ігри

гімнастика пробудження

загартовуючі процедури

вітамінізація

розваги

Дні здоров”я

фізкультурні свята

робота з батьками

 

До початку занять з метою підвищення емоційної і фізіологічної дії фізичних вправ виконується ранкова гімнастика. У теплі дні гімнастика проводиться на вулиці, а в холодні і негоду – у приміщенні.

Гартувальні процедури доповнюють усі форми роботи з фізичного виховання, підвищують їх ефективність. Для масового використання в режимі дня різних вікових груп проводиться :

традиційне загартування повітрям ( повітряні ванни, прогулянки, сон при відкритих фрамугах влітку);

водою ( місцеві обтирання, умивання);

сонцем ( сонячні ванни).

 

Ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками  забезпечувалася комплексним застосуванням різних засобів фізичного виховання, активізацією рухового режиму, проведенням загартовуючих процедур. Ознайомившись з різними видами нетрадиційного оздоровлення дітей  педагоги  продовжували використовувати в роботі з вихованцями ароматерапії, кінезорефлексотерапії, ходьбу по «сольовій доріжці полоскання горла настоями лікарських трав, точковий масаж, вправи для розвитку дрібної моторики рук, для лікування та профілактики плоскостопості, психогімнастику тощо. Створена система оздоровчих та фізкультурних заходів першочерговим вважала завдання щодо формування у дітей мотивації здоров’я  і поведінкових навичок здорового способу життя.

Результати оздоровлення дошкільників  в умовах закладу дали позитивні зміни в зміцненні здоров’я вихованців.

Аналіз стану здоров’я дітей

Показн.

стану

здор.

Кільк.

показн.

Група здоров’я Група фізкультури
І II III осн. підг. спец.
Кількість

дітей

 

230 92 7 296 32 1
% 70 30 2 90 10 0

 

На диспансерному обліку в цьому році знаходилося 99 дошкільників.

Аналіз рівня фізичного розвитку дітей показав, що  середній  рівень фізичного розвитку мають 265  дітей (81%), вище середнього – 37 дітей (11%),  нижче середнього рівня –  27 малюків(8%).

Фізкерівником закладу Неродою І.О. в травні 2017 року було проведено обстеження рухової підготовленості дітей, в тому числі вихованців старшого дошкільного віку, які йдуть до школи. Показники оволодіння дітьми «абеткою рухів»  показали, що  на високому рівні серед випускників засвоїли техніку виконання основних рухів –   71  дітей , що становить (72%),на достатньому рівні  –27  дітей, що становить  (28%).

У медичному кабінеті в інформаційному медичному куточку  сестра медична старша Пігура О.М. протягом року систематично розміщувала діаграми з порівнянням показників відвідування вихованцями дошкільного закладу, індекс здоров’я по всім віковим групам, результати контролю дотримання санітарно-гігієнічного режиму, екран здоров’я, санбюлетні.  Щомісячно на педгодинах, нарадах при завідуючій, апаратних нарадах  обговорювалися питання результатів медико-педагогічного контролю за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей,  результати контролю за розвитком рухів і фізичних якостей, оцінки організації, змісту та методики проведення різних форм з фізичного виховання, організація рухового режиму, робота з ослабленими дітьми, нагляд за санітарно-гігієнічними умовами, питання зниження захворюваності серед вихованців, порівняння показників відвідування дітьми дошкільного закладу, індексу здоров’я по всім віковим групам.

Протягом року фізкерівник Нерода І.О. проводила з дошкільниками сюжетні, ігрові, фізкультурно-валеологічні заняття, відповідно до тематичних циклів над якими працюють вихователі з дітьми. Ірина Олексіївна продемонструвала застосування здоровязбережувальних технологій на заняттях з фізкультури ,під час колективного перегляду фізкультурного заняття в грудні місяці, з використанням інноваційних технологій фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками (використання степ платформ).

Одним із найважливіших завдань у системі роботи   в закладі в 2016-2017 н.р.  було підвищення ефективності та якості методичної роботи. Адміністрація ДНЗ №8 «Волошка» проводила постійний пошук нового змісту, форм та  методів методичної роботи, нового стилю, нових форм спілкування з людьми в особистісно-орієнтованій освіті. Педагогічний колектив закладу постійно працює над створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів. Методична робота під керівництвом вихователя-методиста Левадньої О.В., а саме: консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди,  ділові ігри, психолого-педагогічні тренінги сприяли розвитку творчості, ініціативи та були спрямовані на підвищення якості навчального процесу. Педагогічний колектив нашого дитячого садка орієнтований на формування між педагогами й батьками відносин, заснованих на взаємній довірі та тісному діловому контакті. Тому вихователь – методист і практичний психолог у роботі з педагогами віддають перевагу таким найдієвішим формам, як ділові ігри, семінари – практикуми і тренінги.

Використовуючи ці форми роботи, ми застосовуємо інтерактивні технології, що дають змогу педагогам моделювати та аналізувати педагогічні ситуації, обмінюватися досвідом, аналізувати помилки, відтворювати життєві ситуації, що потребують розв’язання цілком конкретних, часом нестандартних завдань. Під час такого навчання у вихователя розвиваються якості, необхідні йому для виконання соціальних і педагогічних функцій при взаємодії з родиною, зокрема здатність до емпатії, рефлексії і самоконтролю. Незалежно від форми методичного заходу ми добираємо такі прийоми роботи, щоб формувати культуру спілкування педагогів, зокрема вчити їх:

  • ставитися до співрозмовника з повагою;
  • відмовлятися від форм конфліктної субкультури;
  • виражати інтерес до думки співрозмовника невербальними методами — жестами, репліками, мімікою;
  • заохочувати співрозмовника до висловлювань.

Так, розв’язуючи спеціально створену конфліктну ситуацію під час методичного заходу, педагог одержує досвід розв’язання спірних питань у реальному житті. Протягом навчального року року для педагогів проведені  семінари-практикуми  «Семінар з упровадження інноваційних методів «Школа зростання педагогів»», «Інформаційно-комунікативні технології у роботі з дітьми, педагогами, батьками та громадськістю».

Протягом року в методичному кабінеті  продовжувалася робота по  накопиченню інформаційно науково-методичних матеріалів, в яких висвітлюється питання впровадження програми виховання та начання дітей від двох до семи років «Дитина»,  розробці тематичних циклів та їх наочно-дидактичному забезпеченню. Методичний кабінет поповнено навчально-методичною літературою, створено картотеку публікацій в журналах «Палітра педагога», «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист» , «Дитячий садок» з питань організації роботи з дошкільниками за всіма освітніми лініями базового компоненту дошкільної освіти, використання інноваційних технологій в роботі з дітьми, створення розвивального середовища, продовжено роботу по добору нового програмно-репертуарного матеріалу з художньої літератури, музичного та образотворчого мистецтва. Також були поповнені матеріали з екологічного, громадянського виховання, організації роботи з батьками, матеріали методичного кабінету поповнені новими розробками занять, дидактичними іграми з валеологічного виховання, дидактичними іграми та вправами з екологічної компетентності дитини.

Практичний психолог закладу Немировець Т.О. провела обстеження дітей старших груп з метою виявлення готовності до навчання в школі. Практичним психологом дошкільного закладу було обстежено  20 дітей логопедичної групи «Сонечко» (вихователі Дробязко Л.О., Мірзаєва Л.М., вчитель-логопед Рябченко Н.Г.), 18 дітей логопедичної групи «Дивосвіт» (вихователі Будніченко Г.І.,Третякова А.П., вчитель-логопед Годунова Н.С.), 29 дошкільників старшої групи «Веселка» (вихователі Соловйова Г.К., Струтинська І.В.), 3 дошкільників старшої групи «Пізнайки» (вихователі Герасименко О.В., Кулинич М.О.). Педагог отримала орієнтовні дані готовності дітей до школи  за допомогою методики Керна-Йєрасика, анкетування за Лускановою Н.Г. Результати діагностики показали, що  в старшій групі «Веселка» високий рівень та вищий за середній рівень готовності до навчання в школі мають  8  дітей , 16 дітей  – середній рівень ; нижче за середній – 5 дітей. В старшій групі «Пізнайки» високий рівень готовності до навчання в школі мають – 8 дітей, 17 дітей – середній рівень готовності до школи, нижче за середній – 6 дітей. У групі для дітей з вадами мови «Сонечко» високий рівень мають – 4 дитини, середній рівень – 12 дошкільників, нижчий за середній рівень – 4 дитини.  У логопедичній групі «Дивосвіт» високий рівень мають – 7  вихованців, середній рівень – 10 дітей, нижче за середній – 1дитина.

Добре підготувати дітей до школи, визначитися на яких питаннях у вихованні та навчанні дошкільників потрібно акцентувати свою увагу вихователям допомогли зустрічі з учителями початкових класів початкової школи №9, лекторій для вихователів «Допоможемо завтрашньому школяреві», робота консультативного центру Школи молодих батьків по підготовці дітей до школи, батьківські збори спільно з вчителями початкової школи «Діти йдуть до школи».

З метою всебічного розвитку малюків та розкриття їх творчих здібностей та обдарованості у 2016-2017 н.р. в дошкільному закладі працювали такі гуртки: хореографічний гурток «Дріботушки» (керівник Білах О.О.), гурток з англійської мови (керівник Спаська Л.С.), гурток по навчанню дітей гри в шахи (керівник Топчієва Л.А..), вокальний гурток «Співаночка» (керівник Головань О.С.), театральний гурток «Маленькі актори» (керівник Зубко О.О.),гуртки з фізичного виховання «Шкіряний мяч», «Акробат», гурток «Орігамі» (керівник Смальченко В.М.), «Кольорові долоньки» (керівник Кулинич М.О.), «Серветкова фантазія» (керівник Брек Т.В.) , «Розумники» (керівник Струтинська І.В.). Керівниками гуртків були складені плани роботи на рік, індивідуальні плани роботи з обдарованими дітьми. Вихователем-методистом Левадньою.ОВ.  були зібрані матеріали, які стосуються проблеми обдарованості. Для педагогів та батьків протягом року були проведені консультації, тренінгові заняття, надані практичні рекомендації з даного питання.

Протягом року планомірно проводилася робота з членами родин вихованців закладу. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися створити атмосферу довіри,  враховувати особливості кожної родини. Членів родин вихованців постійно запрошували брати участь у  батьківських зборах: загальних зборах членів трудового колективу та батьків – (вересень 2016р., травень 2017р.); групових зборах (1 раз на квартал).

Педагоги проводили з батьками індивідуальні бесіди, консультації, тренінгові заняття, анкетування, Дні відкритих дверей, пропонували їхній увазі виставки дитячих робіт, методичну літературу, залучали до активної участі у підготовці та проведенні свят, конкурсів, екскурсій.

У батьківських куточках вихователі систематично розміщували інформацію різноманітної тематики про розвиток, виховання та навчання малюків дошкільного віку. Педагоги постійно залучали батьків  вихованців брати активну участь у житті групи, дитячого садка, реалізації тематичних циклів, над якими працюють з дітьми,  надавали широкі повноваження груповим, загальносадовому  батьківським  комітетам, за потребою  організовували конфіденційне спілкування батьків з різними фахівцями: вчителем-логопедом, вчителем-дефектологом, практичним психологом, медичними працівниками, музичним керівником, інструктором з фізкультури, керівниками  гуртків.

Протягом року на базі закладу   було організовано роботу:

консультативного центру «Разом з мамою», де батьки отримували консультативну допомогу з питань підготовки дитини до дошкільного закладу, організації  роботи з малюками вдома, створення розвивального середовища, правового виховання тощо;

консультативного центру «Допоможемо завтрашньому школяреві», де члени родин вихованців мали можливість отримати відповіді на безліч запитань по підготовці дітей до школи.

Педколектив дитячого садка протягом року використовував сайт дошкільного закладу як джерело інформації для батьків навчального, методичного та виховного характеру, постійно висвітлював питання організації життєдіяльності вихованців в засобах масової інформації: на сторінках газети «Конотопський край», в телепередачах Конотопської дитячої телерадіокомпанії «Кон-такт» .

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно с профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці.  Протягом року завідувачем Топчієвою Л.А. , вихователем-методистом Левадньою О.В..В., завгоспом Пунько Н.Г. регулярно і своєчасно проводилися інструктажі, навчання по дотриманню ТБ та ППБ, дане питання систематично розглядалося на педгодинах, виробничих нарадах, загальних зборах членів трудового колективу. У жовтні 2016р., квітні 2017р. були проведені  Тижні  з ОБЖД. Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час організації навчально-виховного процесу протягом року не виявлено.

Фінансово-господарська діяльність здійснювалась згідно з планом розвитку матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу на 2016-2017н.р., затвердженого на засіданні загальних зборів членів трудового колективу та батьків (протокол №1 від 10.09.2016р.). Для реалізації плану батьками вихованців  було надано матеріальну допомогу у вигляді товарів та матеріалів для виконання, також наданы кошти з місцевого бюджету.

Підводячи підсумки, можна сказати, що організація навчально-виховної роботи з дітьми в 2016-2017 н.р. була проведена на досить високому рівні. Але є ряд проблем, які потребують розв’язання.

З метою якісної організації роботи з дітьми дуже важливо продовжувати працювати над  удосконаленням  педагогічної майстерності педагогів, систематично впроваджувати в  навчально-виховний  процес  нові прогресивні ідеї та інноваційні технології. Потрібно продовжувати  вчити педпрацівників використовувати у своїй професійній діяльності можливості комп’ютерної техніки та мережі Інтернет, забезпечувати  наступність у роботі ДНЗ №8 «Волошка » та початкової школи №9, створити сприятливі умови  для охорони життя і збереження здоров’я вихованців.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *