Річний звіт про діяльність ЗДО №8 «Волошка» за 2017-2018 навчальний рік

Річний звіт про діяльність ЗДО №8 «Волошка»

за 2017-2018 навчальний рік

        Аналізуючи роботу  закладу дошкільної освіти за минулий 2017 – 2018 навчальний рік, слід відмітити, що в дитячому садку створені  необхідні умови для охорони життя та зміцнення здоров’я дітей, їх повноцінного всебічного розвитку. ЗДО №8 «Волошка» здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) 2012 року, Національної доктрини розвитку освіти, Статуту закладу, освітні програми виховання та навчання від двох до семи років «Дитина».

У дошкільному закладі функціонували 12 груп, серед них 2 групи  компенсуючого типу:  для дітей з вадами мови, 2 групи для дітей старшого дошкільного віку, 3 групи  для дітей середнього дошкільного віку, 3 групи для дітей молодшого дошкільного віку, 2 групи для дітей раннього віку  «Капітошки»

Загальна кількість вихованців у 2017-2018 навчальному році становила  323  дитини.

У 2017-2018 н.р. з вихованцями працювали  33 педагоги. На даний момент у закладі дошкільної освіти 24 педагога має вищу освіту(72 %), з них:  вищу кваліфікаційну категорію має 6 педагогів (25 %),  першу кваліфікаційну категорію  мають 5 педпрацівників (21%), другу кваліфікаційну категорію – 7 педагоги (29%), 6 педагогів мають кваліфікаційну категорію  «спеціаліст»(25%). Десятий тарифний розряд мають 9 педпрацівників (28 %).

Із 33 педагогічних працівників  закладу в 2017-2018 навчальному році атестовано 6 педагогів, що складає  (18 % ).  За підсумками атестації – 1 педагог  Білах О.О. – підтверджено раніше встановлений 10 тарифний розряд. Вихователям Полосьмак Т.О., Тегза О.І.  –  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». Музичному керівнику Головань О.С, практичному психологу Немировець Т.О. – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

 

 

Хід атестації педагогічних кадрів у   закладі дошкільної освіти  перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо педагогам, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців, проведення анкетування, що дало змогу провести атестацію на належному рівні.

Керуючись  основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками працювали над створенням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості. У річному плані роботи закладу дошкільної освіти були передбачені різні дієві форми роботи з педагогічними кадрами. Дане питання обговорювалися на педгодинах, семінарах-практикумах, під час проведення групових та індивідуальних консультацій для вихователів. Також педагоги   закладу дошкільної освіти значно підвищили свій професійний   рівень відвідавши протягом року засідання методичних об’єднаннь, які були проведені на базі інших закладів дошкільної освіти  міста. За цей проміжок часу було максимально активізовано діяльність педагогів, створено необхідні умови для їх творчих пошуків, безперервного вдосконалення фахової майстерності.

Вихователі продовжували  роботу по створенню відповідного розвивального середовища в нашому дитячому садку, значно поповнили кількість іграшок, розвивальних  ігор, демонстраційних та роздаткових матеріалів, художньої та методичної літератури  для реалізації основних завдань Базової компонента дошкільної освіти, запланованих тематичних циклів.

Організація освітнього процесу в  закладі дошкільної освіти була спрямована на реалізацію основних завдань ЗДО, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за 2017-2018 навчальний рік, можливості колективу, а саме:

 1. Забеспечити систематизацію змісту і засобів навчання, виховання та розвитку дітей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та програми виховання і навчання дітей від двох до семи років Дитина . Створити оптимальні організаційно-педагогічні , санітарно-гігієнічні, навчально-методичні і матеріально-технічні умови для стовідсоткового охоплення обов’язковою якісною дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку шляхом урізноманітнення форм її здобуття. Забезпечити наступність у реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною та початковою ланками освіти.
 2. Сприяти збалансованому розвитку дитини, формуванню елементарних форм її життєвої компетентності, реалізації власного природного потенціалу, індивідуалізації особистісного становлення засобами ігрової діяльності.
 3. Здійснювати патріотичне виховання, формування національного типу особистості шляхом залучення дітей до культури та народного мистецтва нашої країни.
 4. Продовжувати формування елементарної компетенції здорового способу життя шляхом використання нових активних форм і методів роботи з фізичного виховання.

Зміст освітнього процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція 2012 р),   педагогічний колектив працював за   освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина» з дітьми всіх вікових груп. Реалізація освітніх завдань за чинною  програмою здійснювалася на засадах особистісно орієнтованої моделі організації  педагогічного процесу. У 2017-2018 н.р. педколектив  закладу дошкільної освіти  працював над удосконаленням знань педагогів з питань специфіки організації та забезпеченням  психолого-педагогічного супроводу творчих ігор дошкільників.  Протягом року в дошкільному закладі було організовано роботу творчої групи «Впровадження інноваційних технологій у освітній процес закладу дошкільної освіти». Для підвищення рівня обізнаності педагогів з даного питання були підготовлені та проведені наступні методичні заходи:

– консультації: «Роль педагога у створенні сприятливих умов для розвитку обдарованих дітей», «Сучасна ігрова педагогіка: основні положення», «Дихальна гімнастика, специфіка оздоровчої роботи»;

– педагогічна рада «Аспекти педагогічної діяльності щодо формування основ здоровязбережувальної компетентності у дітей»»

– методичний фестиваль «Здоров’язбережувальні технології»;

– майстер клас «Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти за інтегрованою особистісно орієнтованою технологією»

В своїй роботі з дітьми педагоги використовували інноваційну діяльність, вели активний пошук шляхів розв’язання проблем, прагнули підвищити якість освітніх послуг.

Протягом навчального року вихователі створили в групах для дітей  безпечне розвивальне середовище для формування в кожної дитини активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки, накопичення ними знань та навичок безпечної поведінки вдома, на вулиці, у дитячому садку. Слушні та вчасні поради вихователів допомогають дитині зберегти своє життя, зміцнити здоров’я, усвідомити, що грати можна не скрізь і що деякі заборони та правила – не примхи дорослих, а життєва необхідність. Педагоги намагаються урахувати індивідуальні інтереси та переваги кожного вихованця, використовують довірчі форми спілкування з дітьми.  Між вихователями та дошкільниками  панують демократичні відносини. У різних видах діяльності  педагоги стимулюють прояви творчої уяви, дотепності, фантазії , працюють над створенням атмосфери, що сприяє виникненню нових ідей та думок у дітей.

Вихователі використовують на заняттях, в різних видах діяльності з дітьми різноманітні педагогічні прийоми урізноманітнення завдань творчого характеру, вчать дошкільників разом з батьками збирати додаткову інформацію (про події, людей, героїв), знаходити в ній головне і другорядне, перевіряти її достовірність, точність, надійність.

У роботі з дітьми вихователі широко використовують  ігри з ТРВЗ, творчі завдання з конструювання, ігри-інсценівки, сюжетно-рольові ігри, хвилинки фантазії, проведення незвичайних дослідів, дидактичних ігор, вікторин, конкурсів тощо.

Одним із найважливіших завдань у системі роботи   в закладі в 2017-2018 н. р.  було підвищення ефективності та якості методичної роботи. Адміністрація ЗДО №8 «Волошка» проводила постійний пошук нового змісту, форм та  методів методичної роботи, нового стилю, форм спілкування з людьми в особистісно-орієнтованій освіті. Педагогічний колектив закладу постійно працював над створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів. Методична робота під керівництвом вихователя-методиста Левадньої О.В., а саме: консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди,  ділові ігри, психолого-педагогічні тренінги сприяли розвитку творчості, ініціативи та були спрямовані на підвищення якості освтнього процесу. Результатом проведеної роботи є те, що вихователі закладу дошкільної освіти використовують в роботі з дітьми сучасні  інноваційні технології, інтерактивні методи навчання. Педагоги мають свої власні методичні розробки.

Протягом року в методичному кабінеті  проводилася  робота  по  накопиченню інформаційно науково-методичних матеріалів, в яких висвітлюється питання реалізації основних завдань Базового компонента дошкільної освіти. Методичний кабінет поповнено навчально-методичною літературою, створено картотеку публікацій у журналах «Палітра педагога», «Дошкільне виховання», «Бібліотечка вихователя дитячого садка» з питань науково-теоретичних засад Базового компонента дошкільної освіти, організації роботи з дошкільниками за всіма лініями розвитку, використання інноваційних технологій в роботі з дітьми, створення розвивального середовища, продовжено роботу по добору програмно-репертуарного матеріалу з художньої літератури, музичного та образотворчого мистецтва.

Педагогічний колектив нашого дитячого садка орієнтований на формування між педагогами й батьками відносин, заснованих на взаємній довірі та тісному діловому контакті. Тому вихователь – методист і практичний психолог у роботі з педагогами віддають перевагу таким найдієвішим формам, як ділові ігри, семінари – практикуми і тренінги.

Використовуючи ці форми роботи, ми застосовуємо інтерактивні технології, що дають змогу педагогам моделювати та аналізувати педагогічні ситуації, обмінюватися досвідом, аналізувати помилки, відтворювати життєві ситуації, що потребують розв’язання цілком конкретних, часом нестандартних завдань. Під час такого навчання у вихователя розвиваються якості, необхідні йому для виконання соціальних і педагогічних функцій при взаємодії з родиною, зокрема здатність до емпатії, рефлексії і самоконтролю. Незалежно від форми методичного заходу ми добираємо такі прийоми роботи, щоб формувати культуру спілкування педагогів, зокрема вчити їх:

 • ставитися до співрозмовника з повагою;
 • відмовлятися від форм конфліктної субкультури;
 • виражати інтерес до думки співрозмовника невербальними методами — жестами, репліками, мімікою;
 • заохочувати співрозмовника до висловлювань.

Так, розв’язуючи спеціально створену конфліктну ситуацію під час методичного заходу, педагог одержує досвід розв’язання спірних питань у реальному житті.

Протягом навчального року для педагогів проведені  семінари-практикуми  «Поняття «інтегроване заняття», особливості його змісту та структури», «Формування культури здоров’я у дітей», «Соціальна і фінансова освіта дошкільників», «Природа – важливий засіб виховання та оздоровлення людини», «Педагогічна студія акторської майстерності».

Також були поповнені матеріали з екологічного, громадянського виховання, організації роботи з батьками, матеріали методичного кабінету поповнені новими розробками занять, дидактичними іграми з валеологічного виховання, дидактичними іграми та вправами з екологічної компетентності дитини.

25.04.2018 року на базі ЗДО №8 «Волошка» відбулося засідання методичного об’єднання  керівників закладів дошкільної освіти  міста «Інтеграція ідей здорового способу життя в освітній простір закладу дошкільної освіти»  учасники засідання мали можливість  ознайомитись  з досвідом роботи  закладу дошкільної освіти з питань формування здорового способу життя дітей дошкільного віку , переглянути музично-спортивну розвагу «Як козаки по сіль ходили» (інструктор фізкультури Нерода І.О.,музичний керівник  Зубко О.О.); взяти участь у педагогічному брейнстормінгу «Здоров’я – багатство»

14 березня 2018 року з метою удосконалення професійної майстерності вихователів закладів дошкільної освіти міста, популяризації кращого педагогічного досвіду, піднесення ролі та статусу вихователя  відбувся  конкурс професійної  майстерності педагогічних працівників закладів дошкільної освіти «Вихователь року-2018». Кращі педагоги закладів дошкільної освіти Конотопської міської ради долучилися до участі у конкурсі .

Педагоги закладу протягом року брали активну участь у проведенні міських, обласних та Всеукраїнських конкурсів.

Пріоритетним питанням над яким працював педколектив  у 2017-2018 н.р. було і залишається удосконалення змісту фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми. Враховуючи сучасні вимоги в  закладі дошкільної освіти створена спортивна інфраструктура для проведення занять з фізичного виховання до якої входять: спортивна зала, хореографічна зала, музична зала,  спортивні куточки по групах, спортивний майданчик на вулиці, футбольне міні-поле.

Відповідно до рекомендацій заняття з фізичного виховання проводяться щоденно – двічі на тиждень за загальним розкладом занять у приміщенні або на майданчику і тричі на тиждень під час прогулянок у першій половині дня протягом усього року. З метою активізації рухового режиму в повсякденні як варіант фізкультурних занять на прогулянках організовується дитячий туризм у формі прогулянок – походів за межі закладу. Інструктор з фізкультури Нерода І.О. веде необхідну документацію фізичної підготовленості дітей згідно віку, проводить відповідні тестування два рази на рік.

Особливого значення набуває самостійна рухова діяльність як форма активізації рухового режиму. Щодня в усіх вікових групах на неї відводиться час у вільні від занять години ранкового прийому, прогулянок, надвечір’я .

Крім занять фізичної культури в закладі дошкільної освіти організовано фізкультурно- оздоровчі заходи в режимі дня :

 • ранкова зарядка
 • фізпаузи
 • фізхвилинки
 • піші переходи
 • екскурсії

– прогулянки

 • рухливі ігри
 • гімнастика пробудження
 • загартовуючі процедури
 • вітамінізація
 • розваги
 • Дні здоров”я
 • фізкультурні свята
 • робота з батьками

До початку занять з метою підвищення емоційної і фізіологічної дії фізичних вправ виконується ранкова гімнастика. У теплі дні гімнастика проводиться на вулиці, а в холодні і негоду – у приміщенні.

Гартувальні процедури доповнюють усі форми роботи з фізичного виховання, підвищують їх ефективність. Для масового використання в режимі дня різних вікових груп проводиться :

 • традиційне загартування повітрям ( повітряні ванни, прогулянки, сон при відкритих фрамугах влітку);
 • водою ( місцеві обтирання, умивання);
 • сонцем ( сонячні ванни).

Ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками  забезпечувалася комплексним застосуванням різних засобів фізичного виховання, активізацією рухового режиму, проведенням загартовуючих процедур. Ознайомившись з різними видами нетрадиційного оздоровлення дітей  педагоги  продовжували використовувати в роботі з вихованцями ароматерапії, кінезорефлексотерапії, ходьбу по «сольовій доріжці полоскання горла настоями лікарських трав, крапковий масаж, вправи для розвитку дрібної моторики рук, для лікування та профілактики плоскостопості, психогімнастику тощо. Створена система оздоровчих та фізкультурних заходів першочерговим вважала завдання щодо формування у дітей мотивації здоров’я  і поведінкових навичок здорового способу життя.

 

З метою всебічного розвитку малюків та розкриття їх творчих здібностей та обдарованості у 2017-2018 н.р. в дошкільному закладі працювали такі гуртки: хореографічний гурток «Дріботушки» (керівник Білах О.О.), гурток по навчанню дітей гри в шахи (керівник Топчієва Л.А..), вокальний гурток «Співаночка» (керівник Головань О.С.), театральний гурток «Маленькі актори» (керівник Зубко О.О.),гуртки з фізичного виховання «Шкіряний мяч», «Акробат», гурток «Орігамі» (керівник Смальченко В.М.), «Кольорові долоньки» (керівник Данильчук О.В.), «Серветкова фантазія» (керівник Брек Т.В.) , «Розумники» (керівник Зубко І.В.). Керівниками гуртків були складені плани роботи на рік, індивідуальні плани роботи з обдарованими дітьми. Вихователем-методистом Левадньою.ОВ.  були зібрані матеріали, які стосуються проблеми обдарованості. Для педагогів та батьків протягом року практичним психологом Немировець Т.О. були проведені консультації, тренінгові заняття, надані практичні рекомендації з даного питання.

Протягом року планомірно проводилася робота з членами родин вихованців закладу. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися створити атмосферу довіри,  враховувати особливості кожної родини. Членів родин вихованців постійно запрошували брати участь у  батьківських зборах: загальних зборах членів трудового колективу та батьків – (вересень 2017р., травень 2018р.); групових зборах (1 раз на квартал).

Педагоги проводили з батьками індивідуальні бесіди, консультації, тренінгові заняття, анкетування, Дні відкритих дверей, пропонували до їхньої уваги виставки дитячих робіт, методичну літературу, залучали до активної участі у підготовці та проведенні свят, конкурсів, екскурсій.

У батьківських куточках вихователі систематично розміщували інформацію різноманітної тематики про розвиток, виховання та навчання малюків дошкільного віку. Педагоги постійно залучали батьків  вихованців брати активну участь у житті групи, дитячого садка, реалізації тематичних циклів, над якими працюють з дітьми,  надавали широкі повноваження груповим, загальносадовому  батьківським  комітетам, за потребою  організовували конфіденційне спілкування батьків з різними фахівцями: вчителем-логопедом,  практичним психологом, медичними працівниками, музичним керівником, інструктором з фізкультури, керівниками  гуртків.

Протягом року на базі закладу   було організовано роботу:

 • консультативного центру «Разом з мамою», де батьки отримували консультативну допомогу з питань підготовки дитини до дошкільного закладу, організації  роботи з малюками вдома, створення розвивального середовища, правового виховання тощо;
 • консультативного центру «Допоможемо завтрашньому школяреві», де члени родин вихованців мали можливість отримати відповіді на безліч запитань по підготовці дітей до школи.

Педколектив дитячого садка протягом року використовував сайт  закладу дошкільної освіти та сторінку в соцмережі Фейсбук, як джерело інформації для батьків навчального, методичного та виховного характеру, постійно висвітлював питання організації життєдіяльності вихованців в засобах масової інформації: на сторінках газети «Конотопський край», в телепередачах Конотопської дитячої телерадіокомпанії «Кон-такт» .

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно с профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці.  Протягом року завідувачем Топчієвою Л.А. , вихователем-методистом Левадньою О.В..В., заступником завідувача з господарства Пунько Н.Г. регулярно і своєчасно проводилися інструктажі, навчання по дотриманню ТБ та ППБ, дане питання систематично розглядалося на педгодинах, виробничих нарадах, загальних зборах членів трудового колективу. У жовтні 2017р., квітні 2018р. були проведені  Тижні  з ОБЖД. Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час організації навчально-виховного процесу протягом року не виявлено.

Фінансово-господарська діяльність здійснювалась згідно з планом розвитку матеріально-технічної бази  закладу дошкільної освіти  на 2017-2018 н.р., затвердженого на засіданні загальних зборів членів трудового колективу та батьків (протокол №2 від 10.09.2017р.). Для реалізації плану батьками вихованців  було надано матеріальну допомогу у вигляді товарів та матеріалів для виконання, також надані кошти з місцевого бюджету.

Підводячи підсумки, можна сказати, що організація навчально-виховної роботи з дітьми в 2017-2018 н.р. була проведена на досить високому рівні. Але є ряд проблем, які потребують розв’язання.

 

З метою якісної організації роботи з дітьми дуже важливо продовжувати працювати над  удосконаленням  педагогічної майстерності педагогів, систематично впроваджувати в  освітній  процес  нові прогресивні ідеї та інноваційні технології. Потрібно продовжувати  вчити педпрацівників використовувати у своїй професійній діяльності можливості комп’ютерної техніки та мережі Інтернет, забезпечувати  наступність у роботі ЗДО №8 «Волошка » та початкової школи №9, створити сприятливі умови дл для охорони життя і збереження здоров’я вихованців.

II.Завдання на 2018-2019 навчальний рік                                         

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), чинними програмами розвитку дитини дошкільного віку, листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018 № 1/9-386 «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році» та виходячи з аналізу освітньо – виховної і методичної роботи у 2017/2018 навчальному році, ураховуючи досягнення й перспективи розвитку педагогічний колектив пріоритетними напрямами освітньої діяльності вважає збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, актуалізацію питань безпеки життєдіяльності дошкільників, забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти та визначає основні завдання на 2018/2019 навчальний рік:

1.Забеспечити систематизацію змісту і засобів навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина». Створити оптимальні організаційно-педагогічні, санітарно-гігієнічні, навчально-методичні і матеріально-технічні умови для стовідсоткового охоплення обов’язковою якісною дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку шляхом урізноманітнення форм її здобуття. Забезпечити наступність у реалізації завдань духовного,патріотичного, соціального, трудового виховання між дошкільною та початковою ланками освіти.

 1. Сприяти збалансованому розвитку дитини, формування елементарних форм її життєвої компетентності, реалізації власного природного потенціалу, індивідуалізації особистісного становлення засобами ігрової діяльності.

3.Продовжувати формування елементарної компетенції з питань здорового способу життя на основі еколого-оздоровчого виховання  дітей, враховуючі інноваційні методи та форми роботи з дітьми.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *